پروژه‌های مدرن

مجتمع مسکونی لوتوس

طراحی معماری صفر تا صد

پروژه لوتوس

طراحی معماری

ساختمان تجاری-مسکونی لوتوس

جزییات پروژه

پروژه لوتوس 2 - پریسا زارعی
پروژه لوتوس 3 - پریسا زارعی
پروژه لوتوس 5 - پریسا زارعی
پروژه lo1-لوتوس پریسا زارعی
پروژه gym-لوتوس پریسا زارعی
پروژه 4N-لوتوس پریسا زارعی
پروژه 3S-لوتوس پریسا زارعی