طراحی داخلی

مجموعه ورزشی جوانان

طراحی داخلی

مجموعه ورزشی جوانان

طراحی داخلی

کارفرما

علی فروتن

محل پروژه

کرج

سبک

مدرن

متراژ

1500 مترمربع

زمان اجرا

1402-1403

JAVANAN GYM

fitness

trx

sauna and jacuzzi

Aerobic

cafe